Luo toimiva markkinointisuunnitelma - 3 askelta onnistumiseen

30.6.2023
Strateginen suunnittelu
15 min

Miten usein tarkistatte markkinointistrategiaa ja arvoitte sen toimivuutta? Onko markkinointisuunnitelma päivitetty ja sen toteutumista seurattu säännöllisin väliajoin?

Ilman markkinointisuunnitelmaa ja sen säännöllistä seuraamista asiat voivat mennä helposti (ja pahasti) sekaisin, puhumattakaan siitä, että budjetin määrittäminen ja tulosten seuraaminen käy vaikeaksi.

Taidokkaasti suunniteltu markkinointistrategia ja siitä johdettu markkinointisuunnitelma toimii tiimillesi ohjenuorana läpi vuoden, vähentää merkittävästi ad hoc -tilanteita ja auttaa tehokkaasti saavuttamaan asetetut tavoitteet.

1. Lähtötilanteen kartoitus ja tahtotila

Liikkeelle lähdetään tilanteen kartoituksesta: mikä toimii ja missä on parantamisen varaa? Missä yrityksesi tällä hetkellä on ja mihin halutaan päästä? Suunnitteluprosessin pohjana voi esimerkiksi käyttää seuraavaa runkoa:

1. Lähtötilanteen kartoitus ja tavoitteet
2. Viime vuoden keskeiset luvut
3. Tulevan vuoden suunnitelmat
4. Kilpailija- ja SWOT-analyysi
5. Omat resurssit ja kanavat
6. Roolit ja vastuunjaot
7. Käytettävissä oleva budjetti
8. Tärkeimmät kipukohdat ja marssijärjestys
9. Mittarit ja konkreettiset tavoitteet tulevalle vuodelle

Jos omat resurssit eivät riitä, ei huolta - voimme tarjota apuamme prosessin käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Meillä on tarvittava osaaminen, kokemus ja asianmukaiset työkalut tähän tarkoitukseen.

2. Kohderyhmät ja asiakasprofiilin määrittely  

Kohderyhmän ja ihanneasiakkaan profiilin määrittely on tärkeä osa markkinointistrategiaa, joka auttaa brändiäsi määrittelemään viestintäänsä ja kohdentamaan tuotteitaan oikeille ihmisille.

Ihanneasiakkaan profiilin määrittelyssä kiinnitetään huomiota demografisiin tietoihin, kuten ikä, sukupuoli, sijainti, tulotaso, koulutus ja ammatti. Lisäksi otetaan huomioon psykografiset tekijät, kuten arvot, mielenkiinnonkohteet, elämäntyyli, asenteet ja käyttäytymismallit.

Photo: Photo by Melanie Deziel on Unsplash

Lisäksi on tärkeää huomioida asiakkaan tarpeet, ongelmat ja haasteet, jotka muodostavat olennaisen osan ihanneasiakkaan profiilia ja luovat pohjan huomiota herättävien viestien suunnittelulle. Mitä paremmin tunnet asiakkaasi kipukohdat ja/tai toiveet, sitä paremmin osaat muotoilla oikeanlaisen markkinointiviestin.

On tärkeää huomata, että kohderyhmä ja ihanneasiakkaan profiili voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä. Niihin vaikuttavat niin markkinatrendit kuin asiakastarpeiden muutokset ja kilpailuympäristö. Siksi on suositeltavaa tarkastella ja päivittää kohderyhmää ja ihanneasiakkaan profiilia säännöllisesti, jotta yritys pysyy ajan tasalla ja pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti.

Alla on lyhyt tarkistuslista, joka kannattaa käydä läpi:

1. Ketkä ovat asiakkaasi? (ikä, sukupuoli, sijainti, tulotaso, koulutus, ammatti, arvot, mielenkiinnonkohteet, elämäntyyli, asenteet, käyttäytymismallit)
2. Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet, toiveet, motiivit, ongelmat ja haasteet?
3. Miten tuotteesi vastaa brändisi asiakkaiden tarpeisiin, täyttää heidän toiveensa ja ratkaisee heidän ongelmansa?

Photo by Jacqueline Munguía on Unsplash

Vastaukset näihin kysymyksiin ja selkeä ymmärrys asiakkaiden tarpeista ovat avaimia onnistuneen niin arvolupauksen suunnitteluun kuin markkinointiin kokonaisuutena.

3. Kohderyhmälähtöinen mediasuunnittelu

Kun budjetti, kohderyhmät ja ihanneasiakasprofiili on määritelty, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli kohderyhmälähtöiseen mediasuunnitteluun. Tässä kohtaa tavoitteet kohtaavat ensimmäistä kertaa todellisuuden – riittääkö budjetti tavoittamaan tarvittavan määrän oikeita silmäpareja ja saavuttamaan asetetut tulokset?

Peruslähtökohtana tulisi olla, että kustannuksia voi aina optimoida. Onneksi elämme digitaalisuuden aikakautta, jolloin perinteisten kanavien lisäksi voidaan löytää kustannustehokkaitavaihtoehtoja.  

Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash

Kohderyhmälähtöinen mediasuunnittelu tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että mietitään tarkasti, missä potentiaaliset asiakkaat liikkuvat ja mitä medioita ja kanavia he käyttävät. Tämän tiedon perusteella luodaan alustava lista mahdollisista kanavista ja toimenpiteistä, jonka jälkeen kustannukset optimoidaan vastaamaan budjettia kuukausi- ja/tai vuositasolla.

Hyvin toteutettu mediasuunnittelu parantaa mainosten relevanssia ja vaikuttavuutta. Kun mainokset näytetään oikeille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tarjotuista tuotteista tai palveluista, ne todennäköisemmin herättävät kiinnostusta ja saavat aikaan toivottuja toimintoja, kuten ostoksia tai liidien generointia.

Alla on vielä lyhyt tarkistuslista:

1. Vuosikalenterin suunnittelu – luetelkaa tärkeimmät sesongit, teemat, tapahtumat, kampanjat, lanseeraukset, tiedotteet, julkistukset yms.  
2. Budjetin jakaminen – jakakaa olemassa oleva budjetti vuosikellossa määriteltyjen toimenpiteiden mukaisesti – vahvempi painoarvo niille toimenpiteille, joilla on suurin merkitys myyntien näkökulmasta

Miettikää lisäksi seuraavat kysymykset:

1. Mikä on omien kanavien / ansaitun / ostetun median välinen suhde?
2. Riittävätkö omat resurssit omien kanavien pyörittämiseen vai tarvitaanko ulkopuolista apua?
3. Mikä on imagollisen / taktisen mainonnan suhde?

Kun olette käyneet läpi kokonaisuuden ja saaneet vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin, on aika viimeistellä dokumentaatio. Suosittelemme hyödyntämään verkon yli toimivia ratkaisuja tähän tarkoitukseen, kuten esimerkiksi Miroa, Google Sheetsiä, OneDrivea tai muita vastaavia alustoja, jotka mahdollistavat tiedostojen jakamisen ja yhteisen työskentelyn reaaliajassa. Näin varmistatte, että dokumentaatio on koko ajan saatavilla ja helposti täydentävissä.

Photo by Marissa Grootes on Unsplash

Markkinointisuunnitelman visualisoimiseen on monta eri tapaa. Helpoin ja suoraviivaisin tapa on esittää päätason toimenpiteet lineaarisesti. Päätasolla vuosi voidaan jakaa kvartaaleihin tai kuukausiin, ja mitä tarkemmin mennään, sitä enemmän liikutaan viikko- ja päivätasolla.

Muista myös seuraavat askeleet:

1. Kvartaali- tai kuukausisuunnitelmaa: Tarkenna ja suunnittele toimenpiteitä viikko- ja päivätasolla
2. Some- / sisältökalenteri: Suunnittele verkkosivustolle, someen ja uutiskirjeisiin tulevat sisällöt viikko- ja päivätasolla hyödyntäen tarkennettua kvartaali- tai kuukausisuunnitelmaa.
3. Tulosten läpikäynti kuukausi- ja/tai kvartaalitasolla: Pysy koko ajan tasalla ja seuraa tehokkaasti maalien ja tavoitteiden saavuttamista.

Voimmeko olla avuksi?

Autamme mielellämme markkinointisuunnitelman suunnittelussa ja läpiviennissä kokonaisvaltaisesti tai valituissa osa-alueissa. Kysy rohkeasti lisää asiantuntijaltamme Mait Lukalta.

Mait Lukka
+358 40 723 9005
mait@quba.fi

Main photo: Photo by Johannes Plenio on Unsplash

Haluatko myydä palveluitasi virolaisille?

Haluatko kuulla lisää markkinoinnin mahdollisuuksista Virossa? Ota yhteyttä, niin kerromme miten tavoitat virolaisia matkailijoita ja luot uusia asiakassuhteita!

Nämäkin saattavat kiinnostaa